Hospodářství ČR


Vývoj a stav hospodářství ČR

Stručný obsah: vývoj hospodářství od počátku 20. století, struktura současného hospodářství.

Zemědělství a lesnictví ČR

Stručný obsah: zemědělské oblasti, rostlinná a živočišná výroba, těžba dřeva, výsadba lesů, stav a lov lesní zvěře.

Těžební a energetický průmysl ČR

Stručný obsah: těžba nerostných surovin, výroba elektrické energie, elektrárny, významné podniky.

Zpracovatelský průmysl I ČR

Stručný obsah: hutnický průmysl, chemický průmysl, strojírenský průmysl, průmysl stavebních hmot, skla a keramiky.

Zpracovatelský průmysl II ČR

Stručný obsah: textilní a oděvní, kožedělný a obuvnický, dřevozpracující a papírenský, polygrafický, potravinářský průmysl.

Doprava ČR

Stručný obsah: silniční, železniční, říční, letecká, potrubní doprava

Cestovní ruch ČR

Stručný obsah: významné oblasti cestovního ruchu, památky UNESCO, lázně, zimní střediska, přírodní památky.