Zemědělství a lesnictví ČR


Stručný obsah: zemědělské oblasti, rostlinná a živočišná výroba, těžba dřeva, výsadba lesů, stav a lov lesní zvěře.

Zemědělství u nás nejvíce ovlivňují přírodní podmínky jako jsou reliéf (nadmořská výška), podnebí, půda. Z celkové plochy státu je pro zemědělské využití určeno asi 54%. Z toho je asi 38% orná půda, 12% louky a pastviny a zbytek připadá na vinice, chmelnice, zahrady a sady. 

V současné době má zemědělský sektor hospodářství problémy. V minulosti byly příčinami špatně provedené restituce nebo privatizace, dnes je to hlavně malá provázanost mezi prvovýrobou a druhovýrobou a též i malá ochrana domácího trhu v porovnání s ostatními zeměmi EU (levnější dovoz než domácí produkce).

V zemědělství pracuje asi 5 až 6 % obyvatel a na celkové tvorbě HDP se podílí jen asi 5%.

Zemědělské oblasti

V závislosti na přírodních podmínkách lze území ČR rozdělit do 5 zemědělských oblastí:

1. Kukuřičná oblast

Území s nejlepšími podmínkami pro zemědělství. Nachází se jen na jihovýchodní Moravě (Dolnomoravský a Dyjskosvratecký úval). Produkují se zde např. kukuřice na zrno, cukrová řepa, teplomilná zelenina, ovoce a vinná réva. 

2. Řepařská oblast

Nachází v Polabí, dolním Poohří, Hornomoravském úvalu a jižním výběžku Slezské nížiny (Opavsko). Produkuje se zde potravinářská pšenice, sladovnický ječmen, cukrová řepa, rané brambory. Z chovu hlavně chov prasat a drůbeže.

3. Bramborářská oblast

Největší část území ČR (pahorkatiny a vrchoviny). Produkují se zde brambory, pícniny (krmivo pro zvířata), řepka, oves, žito, len. Zvyšuje se podíl luk a pastvin pro chov skotu.

4. Horská oblast

Málo výhodné podmínky pro pěstovaní plodiny (místy jen oves či pícniny). Dominuje hlavně venkovní chov skotu, doplněný i o chov ovcí.

5. Příměstská oblast

Specifická oblast v blízkosti velkých měst, tudíž v místech spotřeby. Hlavně pěstování zeleniny a ovoce, květin nebo chov skotu, prasat a drůbeže pro aktuální spotřebu.

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba se na celkové zemědělské produkci podílí asi 45% a mírně stoupá. K základním produktům patří obiloviny (asi 55% orné půdy), hlavně pšenice a ječmen, v menším množství žito a oves. V poslední době stoupá podíl řepky olejky. Mezi dalšími plodinami jsou to kukuřice (na zrno i siláž) a pícniny (krmivo pro zvířata). K poklesu dochází u pěstování brambor (levný dovoz) a cukrové řepy (přebytek cukru na evropském trhu). V teplých oblastech se též pěstuje vinná réva, chmel, ovoce a zelenina.

Co do objemu produkce rostlinné výroby, tak například za rok 2007 se nejvíce vyprodukovalo krmné kukuřice (asi 5,5 mil. tun), poté pšenice (3,9 mil. tun), cukrové řepy (2,9 mil. tun), krmného sena (2,6 mil tun), ječmene (1,9 mil. tun), řepky olejky (1 mil. tun), brambor (820 tis. tun), kukuřice na zrno (760 tis. tun). [1]

Pro porovnání např. vinné révy se za rok 2007 vyprodukovalo 99 tis. tun, chmele 6 tis. tun, zeleniny 162 tis. tun (nejvíce zelí - 31%, cibule - 26% a mrkve - 14%) a ovoce 150 tis. tun (nejvíce jablek - 78%, višní - 6% a meruněk - 4%). [1]

Živočišná výroba

Živočišná výroba se na celkové produkci podílí asi 55% a mírně klesá. Dominantní je u nás chov skotu, prasat a drůbeže. V poslední době došlo ke snížení počtu stavů hlavně u skotu (snížená spotřeba hovězího masa a mléka). Naopak na vzestupu je chov drůbeže (zdravější), chov prasat zůstává na stejných úrovních. Lokálně se objevuje chov ovcí, koz a koní. Tradiční je rybolov a včelařství.

K 1. 4. 2010 (podle ČSÚ) se chovalo 1,3 mil. kusů skotu, 1,9 mil. kusů prasat, 24,8 mil. kusů drůbeže, 196 tis. kusů ovcí, 29 tis. kusů koní a 21 tis. kusů koz. [1] 

Co se týká produkce tak za rok 2008 se nejvíce vyprodukovalo vepřového masa (390 tis. tun živé hmotnosti), drůbežího masa (314 tis. tun živé hmotnosti) a hovězího masa (180 tis. tun živé hmotnosti). Dále například mléka se vyprodukovalo asi 2,6 mld. litrů a vajec asi 1,3 mld. kusů. [2]

Rybáři za rok 2007 vylovili asi 25 tis. tun ryb (nejvíce kaprů - 86%, pstruhů - 3% a amurů a tolstolobiků - 2%). Včelaři vyprodukovali za rok 2007 celkem 8,5 tis. tun medu. [1]

Lesnictví

Do lesnictví se řadí těžba dřeva, výsadba nových lesů, sledování a lov lesní zvěře.

Těžba dřeva v našich lesích stoupá. Např. v roce 2000 se vytěžilo asi 14,4 mil. m³ dřeva, v roce 2007 to bylo již 18,5 mil. m³ dřeva. Co se týká druhu dřeva, tak dominují jehličnaté stromy (93,4% celé těžby dřeva), hlavně smrk (85,6%), borovice (6,3%) a modřín (1,5%). Z listnatých stromů je pak buk (3,1%) a dub (1,7%). [3]

Naopak výsadba nových lesů mírně klesá. V roce 2000 se vysadilo celkem 22 tis. ha nového lesa, v roce 2007 to bylo jen 19 tis. ha nového lesa. Nejvíce se vysazují smrky, poté buky, borovice a duby. [3]

V roce 2007 žilo celkem v našich lesích asi 1,1 mil. kusů lesní zvěře. Nejvíce zajíců (327 tis.), srnců (311 tis.), bažantů (284 tis.), koroptví (74 tis.), jelenů, daňků a muflonů (73 tis.) a kanců (57 tis.). [3]

Za rok 2007 se celkem ulovilo 10,7 tis. tun lesní zvěře (v roce 2000 to bylo 7,8 tis. tun). Nejvíce kančího (6 tis. tun), poté srnčího (1,6 tis. tun) a jeleního (1,5 tis. tun). [3]

 

Zdroje:

[1] - Veřejná databáze ČSÚ, Zemědělství (http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=11&expand=1&).

[2] - Zemědělská produkce za rok 2009, ČSÚ (http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/2101-10).

[3] - Veřejná databáze ČSÚ, Lesnictví (http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=12&expand=1&).