Vývoj počtu obyvatel ČR


Stručný obsah: vývoj počtu obyvatel od roku 1800, přirozená a mechanická měna od roku 2000.

Vývoj počtu obyvatel

Ke dni 31. 3. 2010 žilo podle Českého statistického úřadu 10 509 377 obyvatel [1].

Samozřejmě v minulosti byl počet obyvatel na našem území jiný. V roce 1800 žilo na našem území 4 659 000 obyvatel [1]. Za 100 let, v roce 1900, to bylo již 9 333 853 obyvatel [1], což dvojnásobek oproti roku 1800. Tento výrazný nárůst počtu obyvatel byl způsobený průmyslovou revolucí, protože se začala zlepšovat životní úroveň obyvatel.

V první polovině 20. století již nebyl růst obyvatel tak rychlý. Svého maxima dosáhl v období 2. světové války, kdy mírně přesáhl počtu 11 milionů obyvatel [1]. Zřejmým důvodem bylo přistěhování německého obyvatelstva v době okupace.

Po 2. světové válce naopak klesl počet obyvatel přibližně o 2 miliony obyvatel [1] (způsobeno hlavně odsunem německého obyvatelstva).

Poté začal počet obyvatel mírně stoupat až do počátku 90. let 20. století. Od roku 1994 počet obyvatel klesal (přirozený úbytek obyvatel) až do roku 2003, kdy opět začat počet obyvatel stoupat (až dodnes). [1]

Vývoj počtu obyvatel

Obr.1: Vývoj počtu obyvatel mezi lety 1800 až 2000. [1]

Přirozená měna obyvatelstva

Do přirozené měny obyvatel se řadí počet narozených a počet zemřelých. Po odečtení počtu zemřelých od počtu narozených nám vyjde buď přirozený přírůstek (pokud je více narozených) nebo přirozený úbytek (více zemřelých než narozených).

Například v roce 2000 tvořil počet narozených 0,89% [1] celkového počtu obyvatel a počet zemřelých 1,06% [1]. To znamenalo, že byl přirozený úbytek obyvatel 1,7 promile. Naopak v roce 2009 tvořil počet narozených 1,13% [1] a počet zemřelých 1,02% [1]. Což znamenalo přirozený přírůstek obyvatel 1,1 promile.

Mechanická měna obyvatelstva

Do mechanické měny obyvatel patří počet odstěhovaných a počet přistěhovalých na území ČR. Rozdílem je buď kladná mechanická měna (více přistěhovalých) nebo záporná mechanická měna (více odstěhovaných).

Za posledních 10 let (2000 – 2009) byla na našem území kladná mechanická měna (kromě roku 2001) [1]. Dokonce byla i vyšší než přirozená měna, to znamená, že počet obyvatel mírně stoupá, ale z větší části je růst způsoben přistěhováním obyvatel na naše území než přirozeným přírůstkem.

 

 

Zdroje:

[1] - Obyvatelstvo – roční časové řady, Český statistický úřad (http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_hu).