Složení obyvatel ČR


Stručný obsah: složení obyvatel podle pohlaví, věku, národnosti a náboženství.

Složení podle pohlaví

V populaci ČR je mírná převaha žen. Ke konci roku 2009 je v populaci ČR přibližně 51% žen a 49% mužů. [1]

Celkem Muži Ženy
10 506 813 5 157 197 5 349 616

 Tab.1: Složení obyvatel podle pohlaví. [1]

Složení obyvatel ČR podle pohlaví

Obr.1: Složení obyvatel podle pohlaví. [1]

Složení podle věku

Průměrný věk obyvatelstva ČR je 40,9 let. Avšak populace ČR postupně stárne, tak jako ve většině zemí Evropy a obecně ve vyspělých zemí světa. Dokazuje to počet obyvatel ve věku 0-14 let, který je přibližně 14,2% z celkového počtu obyvatel, kdežto lidí ve věku 65 a více je 15,2%. Zajímavostí je, že ke konci roku 2009 žilo na našem území 730 lidí starší 100 let. [1]

Složení obyvatel ČR podle věku

Obr.2: Složení obyvatel podle věku. [1]

Složení podle národnosti

Česká republika je národnostně homogenním („jednonárodnostním“) státem. Podle sčítání lidu k 1. 3. 2001 se k národnosti české přihlásilo přibližně 90,4% populace. Druhou nejpočetnější národností je moravská (3,7%), třetí národnost slovenská (1,9%), čtvrtá národnost polská (0,5%) a pátá národnost německá (0,4%). Mezi dalšími jsou: ukrajinská, vietnamská, maďarská, ruská, romská. [2]

Složení obyvatel ČR podle národnosti

Obr.3: Složení obyvatel podle národnosti. [2]

Složení podle náboženství

ČR patří v Evropě mezi země ateistické (většina obyvatel se nehlásí k žádnému náboženství). Podobnými zeměmi v Evropě jsou například Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Lotyšsko či Estonsko. Největší náboženskou menšinou je římskokatolická církev (přibližně 27% populace). Druhou v pořadí je církev československá evangelická (1,2%) a třetí je církev československá husitská (1%). Velká část obyvatel (asi 9%) neuvedla svou náboženskou příslušnost. [3]

Složení obyvatel ČR podle náboženství

Obr.4: Složení obyvatel podle náboženství. [3]

 

Zdroje:

[1] - Věkové složení obyvatelstva v roce 2009, Český statistický úřad (http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/4003-10)

[2] - Národnostní složení obyvatelstva, Český statistický úřad (http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/p/4114-03)

[3] - Náboženské vyznání obyvatelstva, Český statistický úřad (http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/p/4110-03)